Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

5194 17b0 500

auriferis929:

Vladimir Kireev (1984) Autumn 2016

Владимир Киреев (1984) Осень 2016

October 22 2017

Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaAmericanlover Americanlover

October 14 2017

2365 ea82 500
4963 a07e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
4691 c491
8099 fe0a

jbfrasier:

Neat

Reposted fromsimonsayer simonsayer vianoisetales noisetales
2074 7fa2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianoisetales noisetales
7230 d04c 500
Reposted fromjottos jottos vianoisetales noisetales
6786 5dfa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianoisetales noisetales

October 08 2017

September 06 2017

8285 3523
Reposted frommadamebadass madamebadass viamyminds myminds

September 03 2017

August 26 2017

August 22 2017

9919 ce23
Reposted fromsohryu sohryu vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl